ชาวอุบลฯ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี แก้ปัญหาครัวเรือนยากจน

พลังชาวอุบลฯ อ.กุดข้าวปุ้น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี หาเงินทุนช่วยเหลือ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ยอดเฉียด 2 แสนบาท
(17 มิถุนายน 2565)   นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายตถาพร สมพอง นายอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี  2565   ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ไปดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงและต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น และเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว ของประชาชนชาวอำเภอกุดข้าวปุ้น โดยมียอดเงินบริจาคร่วมทำบุญผ้าป่า รวมทั้งสิ้น 176,991 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอกุดข้าวปุ้น เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
   การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้  สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน

****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar