อุบล เตรียมเปิด ด่านช่องเม็ก ด่านปากแซง เริ่มวันที่ 23 พ.ค.2565  

จังหวัดอุบลราชธานี  เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร  ด่านช่องเม็ก และ ด่านปากแซง เริ่มวันที่ 23 พ.ค.2565  เป็นต้นไป         
    นายพงศ์รัตน์    ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวร และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เห็นชอบให้จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 2 จุด  มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี  เห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก  (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) และมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านกัมพูชา และด้านลาว  จังหวัดอุบลราชธานี  มติที่ประชุมเห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก  ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก  (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) 
    ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี  จึงกำหนดเปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 2 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร และจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง อ.นาตาล  โดยให้เป็นไปตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการศุลกากร และคำสั่งที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  และข้อกำหนดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวร โดยเคร่งครัด  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป  
*******************
 กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  21 พ.ค.65  
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag