คุณกำลังรับฟัง 98.50
Play
98.50
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : 98.50
วันที่ : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
ผังรายการ 98.50
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่
image
image
image
image