คุณกำลังรับฟัง 98.50
Play
98.50
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : 98.50
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
ผังรายการ 98.50
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government