สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
image
image
image
image