อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร บัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สมัคร30 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 65   

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร บัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 30 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 65   
    นายพงศ์รัตน์   ภิรมย์รัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบบราชธานี  เปิดเผยว่า  จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร บัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทบุคคลทั่วไป  ของจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 100 ราย  และของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 100 ราย  โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี  หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
             คุณสมบัติเบื้องต้นตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป  มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี  (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน  2564 ) นับถึงวันลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล     มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ได้รับสลากเพียงโควตาเดียวไม่ซ้ำซ้อน    ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต  นักบวชทุกศาสนา  ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว  กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน  
         สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง ห้ามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน ตั้งแต่วันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่  2 มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง  สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045 – 344 607  
******************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  25 พ.ค.65 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag