จ. อุบลฯ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565  จำนวนมากถึง 660 ผลิตภัณฑ์


(19 พฤษภาคม 2565)   นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี  
  วัตถุประสงค์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ระดับประเทศ และจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เข้าร่วมคัดสรรฯ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
    สำหรับในปีนี้ ( 2565) จ.อุบลราชธานี มีผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จำนวนทั้งสิ้น 660 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้าและเครื่องกาย จำนวน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประเภทอาหาร จำนวน 150  ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะมีการพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์ต่อไป 
***********************
กรกช   ภูมี   สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag