อุบลฯติดตามการขับเคลื่อนพลัง”บวร”

จ.อุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง มหาเถรสมาคมกับกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (“บวร”) เพื่อกำหนดกิจกรรรมวัดและอำเภอ ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเป็นทิศทางเดียวกัน
( 16 พ.ค.65) ที่ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   การขับเคลื่อน วัด กับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือ ระหว่างมหาเถรสมาคมกับกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “บวร” ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การสรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การกำหนดแนวทางจัดกิจกรรม และปฏิทินการดำเนินการของวัดและอำเภอ รวมทั้งแนวทางการติดตามรายงานผลของคณะทำงานในแต่ละโซน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “บวร” ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขยายผลและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และการมอบหมายภารกิจให้กับคณะวิทยากรกลาง(ครู ก) เพื่อเข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการมีบทบาทและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจความร่วมมือระหว่าง มหาเถรสมาคมกับกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (“บวร”)  ในการเกื้อหนุนระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ  ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.
******************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag