ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการศึกษา 
    ( 5 ส.ค.65) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการศึกษา โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในช่วงที่ผ่านมา ว่า  มีการส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆ  จนประสบผลสำเร็จ เช่น  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับสังกัด ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับสังกัด  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด   โรงเรียน ผ่านการประเมิน ระดับป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รางวัล โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ระดับ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล เหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ,รางวัล การเข้าร่วมโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม Gen Z Cover Dance จากสำนักงานกองทุน มูลนิธิ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ได้ทำการสอนแบบทวิศึกษา วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2564  ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้ง 2 สาขา คือวุฒิการศึกษา ม.6 และวุฒิ ปวช., ซึ่งการสอนแบบทวิศึกษาได้เปิดให้นักเรียนเลือกเรียนสองสาขาคือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างไฟฟ้า
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 รุ่น คณะครู ผู้นำชุมชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ทุกคนมีความมุ่งมั่น และปณิธาน อันแน่วแน่ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบต่อไป
***************
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag