ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพ แสง และเสียง 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม     กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.     ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ
***************
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงานคะแนนโหวต :