ประวัติ สวท. อุบลราชธานี
 
 
 
 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

         
 สวท.อุบลราชธานี ระบบ F.M.98.5 MHZ

              ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี  ระบบ FM. ความถี่  98.50 MHz  ทำการส่งกระจายเสียงครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2510  ได้ทำการติดตั้งเครื่องส่งวิทยุฯ  ยี่ห้อ CCA     รุ่น FM-1000 D ด้วยกำลังส่งขนาด 1 กิโลวัตต์   ที่ อาคาร สวท.อุบลราชธานี  (ห้องส่งปัจจุบัน)

               พ.ศ. 2537  ได้ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุฯ  พร้อมระบบสายอากาศชุดใหม่ ที่ผลิตในประเทศ ที่ผู้เช่าเวลาสำรองไว้ใช้งาน   ที่อาคารห้องส่งปัจจุบัน

               พ.ศ. 2541 ได้ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุฯ  ใหม่   ยี่ห้อ BE รุ่น FM  1C1  ด้วยกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์และย้ายเครื่องส่งวิทยุฯ  ติดตั้งอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์
ของวิทยุรัฐสภา   และยังใช้ระบบสายอากาศชุดเดิม

                28  กุมภาพันธ์ 2552 ได้ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุฯ ใหม่ ยี่ห้อ BE รุ่น FMi-106 ด้วยกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ติดตั้งอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ของวิทยุรัฐสภา  แต่ยังใช้ระบบสายอากาศชุดเดิม

                11  มีนาคม  2559  ทำการรื้อถอนระบบสายอากาศชุดเดิมและติดตั้งแผงสายอากาศชนิด Circular  8 Bays พร้อมสายนำสัญญาณขนาด ๑  ๕/๘ นิ้ว
ยาว ๑๕๐ เมตร  ชุดใหม่ ที่นำมาจาก  สวท.บุรีรัมย์ 


                                                                             

      ยุทธศาสตร์ 

๑. เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
โดยเฉพาะนโนบายรัฐบาลและจังหวัดอุบลราชธานี

๒. ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานของภาครัฐสู่ประชาชน ด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่ภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เฟชบุ๊ค มาใช้ในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและขยายกลุ่มผู้ฟังได้มากขึ้น (สถานีข่าวสาร สร้างสุข สู่ชุมชน)

๓. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

                                                                         
  พันธกิจ / ภารกิจของสถานี 

๑. กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัด

๒. ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการดำเนินงานของภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่หน่วยงานในพื้นที่และสู่รัฐบาล

๓. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

๔. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่เด็กและเยาวชน
คนพิการ หรือกลุ่มสนใจที่มีกิจกรรม  เพื่อทำประโยชน์ต่อส่วนรวม 

                                                                                    วิสัยทัศน์ของสถานี
           
เป็นสถานีข่าวสารนโยบายรัฐเชื่อถือได้ ที่หลากหลายด้วยประเพณี วัฒนธรรม ท่องเที่ยว แหล่งธรรมะ และภูมิความรู้จากปราชญ์ชาวอุบลราชธานี
 

                                                                    สวท.อุบลราชธานี ระบบ AM 1341 KHz 

               ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ระบบ AM. ความถี่  1341 kHz       เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2507  
ด้วยงบประมาณ 975,000  บาท   ติดตั้งเครื่องส่งระบบ เอ.เอ็ม.  ความถี่ 1310 กิโลเฮริทซ์  กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 

             วันที่ 1 เมษายน2508 เริ่มทดลองออกอากาศและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16พฤษภาคม 2508    พ.ศ.2514 ทางสถานีได้รับงบประมาณ   จำนวน 4,980,734.-บาท  เพื่อขยายกำลังเครื่องส่งเป็น 50 กิโลวัตต์ และเปลี่ยนความถี่เป็น 1341 กิโลเฮริทซ์ ออกอากาศด้วยกำลังเครื่องส่ง 50 กิโลวัตต์  วันที่ 1 มีนาคม 2515 

             พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพวิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. โดยการจัดซื้อเครื่องส่ง ชนิด ALL SOLIDSTATE ยี่ห้อ NAUTEL กำลังส่ง 25 K.W. พร้อมกันนี้ได้ย้ายสถานีเครื่องส่งระบบ A.M. ไปอยู่ที่ สคว.อบ.หนองไหล  ถนนหนองไฮ-หนองยอ(ทล.2415) บ้านหนองไหล ต.หนองขอน  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
             22  เมษายน  2537 ได้ติดตั้งเครื่องส่ง ยี่ห้อNAUTEL รุ่น AMPFET ND-25  กำลังส่ง 25 K.W.
             25 กันยายน 2561 ติดตั้งเครื่องส่งระบบ AM.ใหม่ ยี่ห้อ NAUTEL รุ่น NX-25 ขนาดกำลังส่ง 25K.W.พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามแผนงบประมาณปรับปรุงประสิทธิภาพวิทยุกระจายเสียงระบบ AM.ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

                                                            

 

ยุทธศาสตร์

๑.    มุ่งมั่นสู่การเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนและการท่องเที่ยว ความรู้ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้  เพื่อประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
๒.    ผลิตรายการที่มุ่งเน้นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงผลิตรายการประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานของภาครัฐสู่ประชาชน ด้วยความถูกต้อง พร้อมทั้งสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่ภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เฟชบุ๊ค มาใช้ในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและขยายกลุ่มผู้ฟังได้มากขึ้น (สถานีข่าวสาร สร้างสุข สู่ชุมชน)
๓.    พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

                                                                         
พันธกิจ / ภารกิจของสถานี 

๑.    กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัด
๒.    ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการดำเนินงานของภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่หน่วยงานในพื้นที่และสู่รัฐบาล
๓.    ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
๔.    สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕.    ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย   บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่เด็กและเยาวชน คนพิการ หรือกลุ่มสนใจที่มีกิจกรรม  เพื่อทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  

                                                                            
วิสัยทัศน์ของสถานี 
                                            เป็นสถานีด้านข้อมูลข่าวสาร การลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                   
การขออนุญาตใช้พื้นที่ 

                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar