สำนักงานเกษตร จ.อุบลฯ  ตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตร จ.อุบลฯ  ตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้บริการด้านการเกษตร  
   นายถิรพุทธิ์ คานทอง  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการจัดตั้ง  “ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส เป็นธรรม และมีความสุข โดยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ คือ  เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร   สร้างรายได้เพิ่ม  เพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วยนวัตกรรม   เข้าถึงแหล่งทุน  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
     โดยในระยะที่ 1 ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จะเปิดให้บริการ 6 งานสำคัญ ได้แก่ งานบริการขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน เช่น การทำฝนหลวง การจัดให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตร การเข้าถึงที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร การขอรับสิทธิ์กรณีประสบภัยพิบัติทางการเกษตร การฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพ  งานบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการเกษตร งานบริการรับคำร้อง - ส่งต่อ งานอนุญาต อนุมัติ    งานบริการจดทะเบียน จดแจ้ง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร  งานบริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษาปัญหาการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และงานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ดิน น้ำ โรค แมลงศัตรูพืช  
    สำหรับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสามารถเข้ารับบริการด้านการเกษตรจากศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่ง  
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  18 พ.ย.66        
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag