กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกข้าว“นาด็อกเตอร์”

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกข้าวในแปลงนาอินทรีย์แบบประณีต  ที่ต้นทุนการผลิตต่ำแต่ได้ผลผลิตสูง  
  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำส่วนราชการ ภาคประชาชน  ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวและวิถีชีวิตชาวนาไทย ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการทำนาอินทรีย์แบบประณีตอย่างแพร่หลาย สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน      สำหรับ การปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ในขณะที่ปริมาณผลผลิตต่ำ  ดังนั้นเพื่อปี 2565 เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น จึงได้รวมกลุ่มกันทดลองทำนาอินทรีย์แบบประณีต หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “นาด็อกเตอร์” เน้นหลักการทำน้อยได้มาก โดยทดลองดำกล้าต้นเดียวเป็นกลุ่มๆ ละ 5 ต้น พื้นที่คนละ 1 ไร่ พบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 1,400 บาทต่อไร่ เพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อไร่  กลุ่มเกษตรกรจึงมีความมั่นใจว่า สิ่งที่ทำมาถูกทางแล้ว เพราะต้นทุนการผลิตลดลง ส่วนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร และการทำนาอินทรีย์จะทำให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ปัจจุบัน กลุ่มนาด๊อกเตอร์มีสมาชิกทั้งหมด 19 ราย มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ อีกด้วย
       
***************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  18 พ.ย.66  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag