มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร 


    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและ    ปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 ชุด        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.        ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ
********************
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar